پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمبود نیروی کار در چین و احتمال بازنگری در قوانین کنترل جمعیت

چین کشوریست که سرعت رشد اقتصادش در چند سال گذشته همواره مایه حیرت بوده است. اما حالا، دولت این کشور از این نگران شده که نکند اقتصاد کشور از شکوفایی باز ایستد. سالها پیش در چین قانون تک فرزندی اجرا شد تا رشد جمعیت کنترل شود. حالا اما، چین برای ادامه رشد اقتصادی به نیروی کار جوان نیاز دارد و خیلی ها از لزوم تغییر سیاستهای گذشته حرف می زنند.

مارتین پیشنس، خبرنگار بی‌بي‌سي، گزارش می‌دهد