پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر تساوی جنسیتی بر بهبود وضع اقتصادی کشورها

زنان کشورهای در حال توسعه، در زمینه تحصیلات پیشرفت چشمگیری کرده‌اند، اما به فرصتهای شغلی و سطح در آمد که می رسد، هنوز از مردان عقبند. این آمار، در گزارش امسال بانک جهانی آمده که به تاثیر تبعیض جنسیتی بر رشد اقتصادی و درآمد، پرداخته است. به گفته بانک جهانی، ایجاد تساوی جنسیتی، به بهبود وضع اقتصادی کشورها، کمک می کند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.