پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه خودروهای جدید در فرانکفورت

ماشین هایی که سینمای سه بعدی دارند، به اینترنت وصل می شوند و قهوه هم درست می کنند. البته بوق هم می زنند و راه هم می روند. بامداد اسماعیلی سری زده به یکی از بزرگترین نمایشگاه های خودرو در فرانکفورت آلمان تا ببیند خودروهای جدید چه شکلی اند.