تجمع بزرگ مسلمانان در لندن

هزاران مسلمان با هدف معرفی "چهره ای متفاوت از اسلام" در یک کنفرانس صلح در لندن شرکت کردند.

دکتر محمد طهیر القادری، سخنران اصلی این کنفرانس و بنیانگذار موسسه بین المللی منهاج القرآن، درباره علت برگزاری این کنفرانس گفت که متاسفانه صدای مسلمانان صلح دوست توسط تندروها و مخالفان اسلام، مهجور نگاهداشته شده است در حالی که اسلام دین صلح است.

گفته می شود حدود ۱۲ هزار مسلمان ساکن بریتانیا در این کنفرانس شرکت کرده اند.

بسیاری از رهبران مذهبی ادیان دیگر و سیاستمداران بریتانیایی از برگزاری این کنفرانس استقبال کرده اند.