پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فردریش نیچه

فردریش نیچه فیلسوفی است که کمر به نابودی ارزش های فراگیر و جهانی بسته بود. چرا؟ نیچه کیست و چه می گوید؟

اولین چیزی که با نام نیچه به ذهن متبادر می شود این گفته اوست که خدا مرده است. اما در مورد معنای این گفته ی او تعبیرات متفاوت است. عده یی تنهایی انسان را از این گفته برداشت می کنند و عده یی می گویند نیچه معتقد است دست انسان به خون خدا آلوده است و چنین قتلی پیامدهای گرانی دارد که نباید از آن ها گریخت. اما وجه مشترک این تعبیرات این است که خدا در نظر نیچه نقطه کانونی ارزش های جهانگستری بود که دورانشان به سر آمده است و نیچه این عقیده را به زبانی ادبی و رمانتیک بیان کرده است. چرا نیچه از چنین زبانی بهره می گیرد و آیا فلسفه را می توان با زبان ادبی آمیخت؟ آیا همین است که مایه محبوبیت نیچه نزد خواننده ایرانی شده، خواننده یی که هم به فیلسوفان عشق می ورزد و هم به ادیبان؟ اما آن ها که نیچه را دوست دارند پیامدهای اخلاقی آرای نیچه را بر می تابند؟ و می توانند آنگونه که او می خواهد به فراسوی نیک و بد عبور کنند؟ انسان نیچه یا به تعبیر خود او، ابر انسان نیچه کیست؟

در پنل اول داریوش آشوری پژوهشگر فرهنگی و مترجم چند کتاب نیچه و نویسنده چند مقاله در مورد او

و شاهرخ حقیقی استاد دانشگاه در رشته تاریخ فلسفه و نویسنده کتاب گذار از مدرنیته که مفصل به نقد آرای نیچه پرداخته، به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم آرمین خامه و بهرام اسدیان پاسخ می دهند.