پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارل مارکس

شاید هیچ اندیشمندی را نتوان یافت که در دنیای معاصر به اندازه کارل مارکس نقل قول شده باشد و مورد تایید یا مخالفت قرار گرفته باشد. چرا؟ مارکس چه گفته و چه تاثیری بجا گذاشته است؟

اغراق نیست اگر بگوییم که هر اندیشمند حوزه علوم انسانی در جهان معاصر دیر یا زود باید از خود بپرسد نسبتش با کارل مارکس چیست و تا جواب این سوال را نیافته در توصیف محل و موقعیت فکری خود موفق نخواهد شد. گویی قطب نمایی در دست داری که جهت مشخصی دارد به نام کارل مارکس و براساس دوری یا نزدیکی از آن می توانی بدانی کجا هستی. چرا؟ مگر آرای مارکس نتیجه مطالعه جوامع در حال رشد غربی نبود و مگر پیش بینی های او منحصر به این جوامع نبود؟ مگرنه اینکه این پیش بینی ها در مورد مرگ کاپیتالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا تاکنون در حد مثالهایی از خیالبافی یک فیلسوف انقلابی باقی مانده است؟ از کارل مارکس چه میراثی بجا مانده و چرا مارکس مثل خصم خود یعنی کاپیتالیسم اینقدر انعطاف نشان داده و در هر دوره یی درچهره های جدید ظاهر شده است؟ افزون بر این ها از مهمان های برنامه می پرسیم کارل مارکس تا چه حد به درد تحلیل جوامعی مثل ایران می خورد؟

در پنل اول محمد رضا نیکفر پژوهشگر فلسفه و محمود صدری استاد جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم محمد قدیانی و علی رادفر پاسخ می دهند.