پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار صلیب سرخ درباره وضعیت انسانی در شهر سرت لیبی

در لیبی، سازمان صلیب سرخ جهانی وضعیت انسانی در شهر سرت را وخیم توصیف کرده است. گزارش ها از این شهر، از کمبود آب و دارو حکایت دارند. سرت، زادگاه معمر قذافی، همچنان میدان جنگ نیروهای شورای ملی انتقالی و وفاداران به سرهنگ قذافی است. علیرغم آتش بس دو روزه، گزارش ها از ادامه درگیری ها در این شهر حکایت دارند .

آیدین صالحی گزارش می دهد