پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبرئه، پس از چهار سال متهم بودن به قتل

رسانه های جهان، امروز تحت تاثیر خبر تبرئه دو متهم بود که چهار سال را به اتهام قتل در زندان بودند. آماندا ناکس آمریکایی و رافایل سولسیتوی ایتالیایی. دو دانشجویی که چهار سال پیش به قتل هم خانه دانشجویشان در پروجای ایتالیا متهم شدند. علی همدانی و جزییات بیشتر هم از دادگاه و هم از پرونده قتل.