پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کردهای کولبر مرز نشین؛ ممر درآمد از راه قاچاق کالا

قاچاق کالا برای بسیاری از ساکنان مناطق کرد نشین مرز ایران و عراق تنها ممر درآمد محسوب می‌شود. به آن‌ها کولبر گفته می‌شود و همه ساله تعدادی در اثر انفجار مین یا تیراندازی نیروهای مرزی ایران کشته می‌شوند. حتی حیوانات‌شان هم در امان نیستند.

ژیار گل در سفر به مناطق مرزی کردستان عراق با ایران گزارشی تهیه کرده از زندگی این کولبران.