پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از زنان در آگهی‌های تجاری

در بریتانیا، کمیته نظارت بر آگهی‌های تجاری، چاپ یک آگهی بازرگانی را زیر سوال برده. در این آگهی، زنی نیمه برهنه خوانندگان را به خرید بیمه دعوت می کند. این کمیته می‌گوید استفاده از یک زن نیمه برهنه برای فروش بیمه نامربوط است.

علی همدانی نگاهی انداخته به حضور زن ها در آگهی های تجاری.