پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه رمان نویسی برای همه

می گویند ما همه داستانی در ذهن داریم که فقط باید بنشینیم و آن را بنویسیم. حالا در بریتانیا این فرصت به نویسندگان بالقوه داده شده. ماه آینده ماه رمان نویسی در این کشور است و هر کسی می تواند با نوشتن یک رمان پنجاه هزار کلمه ای در مسابقه ای ویژه شرکت کند.

دیوید سیلیتو، بی بی سی، گزارش می دهد.