پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم یکصدوپنجاهمین سال تاسیس انجمن زرتشتی‌ها در لندن

پارسی های هند، زرتشتی هایی هستند که بیش از هزار سال پیش به هند مهاجرت کردند. از دو قرن پیش، شماری از آنها هند را به مقصد غرب ترک کردند و بسیاری به بریتانیا آمدند. ۱۵۰ سال از تاسیس انجمن زرتشتی ها در لندن می گذرد. به همین مناسبت، پارسی ها و زرتشتی های ایرانی مراسمی برپا کرده اند که پرنس فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا، مهمان ویژه اش بود.

علی عطار گزارش می‌دهد