پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات به نابرابری‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان

موج اعتراض های «وال استریت را اشغال کنید»، از اقیانوسهای اطلس و آرام گذشته و به آسیا و اروپا رسیده است. تظاهرکنندگان در اعتراض به سیاست های اقتصادی جهانی و آنچه نابرابریهای اقتصادی می خوانند، به خیابان ها رفتند. در رم تظاهرات در اعتراض به بودجه ریاضتی ایتالیا به خشونت کشیده شد.

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد