پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز تخلیه مزرعه دیل در بریتانیا

بعد از سال‌ها کشمکش، پلیس بریتانیا دست به تخلیه مزرعه‌ی دیل، بزرگترین منطقه‌ای که گروهی خانه به دوش، اشغال کرده‌اند، زد. خانه به دوشان و طرفدارانشان از صبح امروز با پلیس و نیروهای ضد شورش درگیرند. این افراد صاحب زمین‌هایی هستند که اشغال کرده‌اند اما بدون داشتن مجوز در آن‌ها ساخت و ساز کرده‌اند. ساکن مزرعه دیل چند صد نفری می‌شوند.

رعنا رحیم پور گزارش می‌دهد.