پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی سیاسی معمر قذافی

۴۲ سال پیش، شورای انقلابی لیبی به رهبری سرهنگ معمر قذافی حکومت ملک ادریس اول را سرنگون کرد و قدرت را به دست گرفت. آقای قذافی بلندپرواز بود و لیبی برایش کوچک. او خود را رهبر مبارزه با استعمارگران معرفی کرد، اما غرب او را حامی تروریسم خواند. ۸ سال پیش، در چرخشی غیر منتظره، برنامه هسته ای لیبی را پایان داد. اما ۸ ماه پیش، آنچه که بهار عربی خوانده شده گریبان او را هم گرفت.

محمد منظرپور گزارش می‌دهد