پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم انداز لیبی پس از قذافی

مرگ معمر قذافی، شروع دوران تازه در کشوری است که برای دهه ها رنگ دموکراسی و آزادی به خود ندیده. حالا لیبی برای رسیدن به آینده ای روشن، چه موانعی پیش رو دارد؟

آیدین صالحی، بی بی سی، گزارش می دهد.