پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت مدارس در پاکستان

پاکستان از جمله کشورهایی است که هنوز شماری از کودکان بخاطر مشکلات متعدد از رفتن به مدرسه محروم اند. خبرنگار بی بی سی از یک منطقه فقیرنشین کراچی می گوید که مدرسه ای با شهریه ای معادل ۱۳ تومان، درِ خود را روی کودکان باز کرده است.

طاهر قادری، بی بی سی، گزارش می دهد.