پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران جمعیت؛ تفاوت مصرف در آمریکا و مکزیک

جمعیت کره زمین در چند روز آینده به هفت میلیارد نفر می رسد و سازمان ملل متحد هشدار داده منابع آب و غذا، تحصیلات و موقعیت کاری برای جوانان و افزایش جمعیت از چالشهای پیش روست. بی بی سی در گزارش هایی ویژه، نگاهی انداخته به این چالشها.

جین اُبرایان، بی بی سی، گزارش می دهد.