پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور میلیون‌ها نفر در انتخابات تونس

امروز میلیونها نفر در تونس در انتخاباتی آزاد شرکت کردند که در نیم قرن گذشته در این کشور سابقه نداشته است. کشوری که زمستان گذشته، وزش اولین نسیمهای بهار عربی را تجربه کرد. وقتی ده ماه پیش اعتراضها علیه فردی درتونس شروع شد که بیش از بیست سال قدرت را در قبضه خود داشت، کسی تصور نمی کرد که این اعتراضها آرایش سیاسی کشورهایی متعدد در منطقه ای وسیع را تغییر دهد. و حالا آیا این انتخابات هم پیامدهای گسترده تری در منطقه ای وسیع خواهد داشت؟ انتخاباتی که قرار است هیات تدوین قانون اساسی و رییس دولت موقت را تعیین کند، تا آنها نقشه راه نظامی دموکراتیک را در تونس ترسیم کنند.

علی قدیمی گزارش می‌دهد