پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رفراندوم بازنگری ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا رای نیاورد

در بریتانیا، طرح برگزاری رفراندوم برای بازنگری ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای نیاورد. دیوید کامرون، نخست وزیر، که مخالف رفراندوم بود، با چالشی بزرگ روبرو شده. هشتاد و یک نفر از اعضای حزب اش، بر خلاف خواسته نخست وزیر، به این طرح رای مثبت دادند.

آیدین صالحی گزارش می دهد.