پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق رهبران اروپایی برای حل مشکل بدهی یونان

بعد از ۲۴ ساعت تشویش و اضطراب، رهبران اروپایی سرانجام می توانند، نفسی راحت بکشند؛ دست کم فعلا. بر اساس تازه ترین طرح توافق شده برای حل مشکل بدهی یونان، بانک های خصوصی قبول خواهند کرد که حدود ۵۰ درصد بدهی های این کشور را نادیده بگیرند.