پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج هزاران نفر از بانکوک با افزایش خطر سیل

در بانکوک، پایتخت تایلند، با جدی شدن خطر سیل، هزاران نفر مشغول ترک شهر هستند. ترافیک، جاده های جنوبی بانکوک را بند آورده است. دولت پنج روز تعطیلی فوق العاده اعلام کرده تا مردم برای بحران پیش رو برنامه ریزی کنند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.