پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گسترش سیل به سراسر بانکوک

مقامهای تایلند می گویند هیچ نقطه ای در مرکز بانکوک، از سیل ویرانگر در امان نمانده و در اطراف شهر هم، آب همه جا را گرفته است. این سیل به بسیاری از مناطق تایلند آسیب زده و سازمانهای امداد رسان می گویند مردم مناطقی که به زیر آب رفته، در هفته های آینده هم به کمک احتیاج خواهند داشت.

نعیمه نامجو گزارش می دهد