پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت اقتصادی مردم ۲۵ کشور در نظر سنجی بی‌بی‌سی

نظر سنجی سرویس جهانی بی‌بی‌سی در ۲۵ کشور در مورد نظر مردم نسبت به وضعیت اقتصادی آینده‌شان نشان می‌دهد که تفاوت آشکاری میان کشورهای ثروتمند و پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. در کشورهای ثروتمند مردم به شدت نسبت به وضعیت اقتصادی‌شان بدبین هستند، اما در کشورهای در حال رشد امیدواری زیادی نسبت به آینده وجود دارد. این نظر سنجی از ۲۵ هزار نفر توسط شرکت نظرسنجی گلوبال اسکن به سفارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی انجام شده است.

مهین شفائی گزارش می‌دهد.