پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش زدن نشریه‌ فرانسوی در اعتراض به چاپ کاریکاتور پیامبر اسلام

فرانسوآ فیون، نخست وزیر فرانسه، به آتش کشیدن نشریه‌ای فکاهی را در پاریس محکوم کرده. نشریه شارلی اِبدو، در چاپ امروزش کاریکاتوری از حضرت محمد را در صفحه اول مجله چاپ کرده. سردبیر نشریه اتهام‌های تحریک مسلمان را رد کرده و گفته اعضای تحریریه قصد داشته‌اند موفقیت‌های اسلام‌گرایان را در انتخابات تونس جشن بگیرند.

گزارشی از دیوید چازان رو ببینیم.