پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین و حادثه در یک معدن دیگر

زمین لرزه و به دنبال آن، ریزش دیواره های تونل معدنی در مرکز چین، دهها معدنچی را زیر خروارها خاک گرفتار کرد. چهار نفر هم کشته شده اند. امدادگران تلاش می کنند معدنچیان را نجات دهند.

مهرزاد کهن روز، بی بی سی، گزارش می دهد.