پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه۲۰ ، ادامه تلاش ها

روز دوم نشست سران بیست اقتصاد بزرگ جهان در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه در جریان است. امروز رهبران گروه بیست فرصت پیدا کرده اند به موضوعاتی غیر از بحران اروپا بپردازند. ازجمله تجارت و قوانین مالی بین کشورها. با این همه گروه بیست بی صبرانه منتظر است ببیند سرنوشت دولت یونان چه می شود. کابینه جرج پاپاندرو امروز باید از مجلس یونان رای اعتماد بگیرد.

امیر پایور، بی بی سی، گزارش می دهد