پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت سیلویو برلوسکونی در آستانه سقوط

رسوایی سیاسی و بی ثباتی اقتصادی دولت سیلویو برلوسکونی را تا مرز سقوط پیش برده است. اومبرتو بوسی، رهبر لیگ شمال ایتالیا از متحدان اصلی سیلویو برلوسکونی خواستار کناره گیری او از قدرت شده است. پارلمان ایتالیا برای بررسی بودجه نشست فوق العاده تشکیل داده، در حالی که شایعه استعفای نخست وزیر قوت گرفته. فریبا صحرایی گزارش می دهد.