پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا وصیت نامه در بریتانیا مهم شده است؟

امسال ماه نوامبر در بریتانیا ماه نوشتن وصیت نامه نامگذاری شده است. در این ماه از مردم بریتانیا دعوت شده تا برای خود وصیت نامه بنویسند. اما اینکه چرا نوشتن وصیت نامه اینقدر در بریتانیا اهمیت پیدا کرده سوالی است که مهدی بیگی در گزارش خود به دنبال جواب آن رفته است.