پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش سیر تکامل بازی های کامیوتری در پاریس

بازی های کامپیوتری همیشه طرفدارهای زیادی داشته است. از آن زمان که چشم ها به گرافیک ساده بازی های آتاری دوخته می شد تا این روزها که با پلی استیشن و "وی" بازی ها هر روز به دنیای واقعی شبیه تر می شوند. برای دیدن سیر تکامل این بازی ها در پاریس نمایشگاهی برپا شده. آیدین صالحی گزارش می دهد.