پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایتالیا وارد بحران اقتصادی می شود؟

بورس اروپا امروز دچار افت شد. دلیلش: تحولات سیاسی و مشکلات اقتصادی ایتالیا. سیلویو برلوسکونی سرانجام پذیرفته پس از تصویب برنامه اصلاحات اقتصادی اش استعفاء کند. هم زمان، سود اوراق قرضه دولت ایتالیا به بیش از هفت درصد رسیده. رقمی که نشانگر ورود ایتالیا به بحران است. فریبا صحرایی گزارش می دهد.