پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بارش غیرمنتظره برف مردم ایران و افغانستان را غافلگیر کرد

بارش برف در ایران و افغانستان، مردم این دوکشور را غافل گیر کرده و البته موجی از شادی هم به همراه داشته. در تهران بارش برف حدود ۱۲ سانتی متر رسید و در بعضی مناطق مدرسه ها تعطیل شد. تعدادی از پروازها هم به تعویق افتاد. فرزاد کاظم زاده گزارش می دهد.