پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایتالیا در آستانه تغییرات وسیع

مجلس سنای ایتالیا لایحه اصلاحات اقتصادی یا آنچه را که طرح ریاضتهای سخت اقتصادی خوانده شده تصویب کرده و فردا قرار است نمایندگان مجلس سفلی به آن رای دهند. پس از تصویب نهایی، سیلیو برلوسکونی از نخست وزیری کنار میکشد و ماریو مونتی جایگزین او میشود. آقای مونتی اقتصاد دان است، برای همین انتخاب او با واکنش مثبت بازارهای مالی مواجه شده. گلنوش گلشنی گزارش می دهد.