پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجازه خرید و فروش ماشین برای کوبایی‌ها

یکی از چیزهایی که خیابان‌های کوبا را از سایر کشورها متمایز می‌کند، هزاران ماشین قدیمی آمریکاییست، که قدمت بعضی به ۶۰ سال می رسد! اما شاید به زودی اوضاع تغییر کند. دولت رائول کاسترو، رییس جمهوری کوبا، در قوانین تغییراتی داده که به کوبایی‌ها اجازه خواهد داد ماشین خرید و فروش کنند.

گزارش مایکل واس را می بینیم.