پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیام صریح پادشاه اردن برای بشار اسد

ملک عبدالله پادشاه اردن می گوید که اگر بجای بشار اسد بود، از قدرت کنار می رفت. پیامی صریح از همسایه جنوبی که همراه با ترکیه همسایه شمالی سوریه می گویند، عمر نظام سیاسی بشار اسد به سر رسیده. در منطقه و جهان، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا برای افزایش فشارها بر دولت سوریه همنوا شده اند. هیاتهای اروپایی امروز در بروکسل تحریمهای بیشتری را علیه سوریه وضع کرده اند. بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد در نا آرامیهای چند ماه اخیرِ سوریه نزدیک به سه هزار و پانصد نفر کشته شده اند.آیا این تلاشها نقطه پایانی بر کشته شدن غیر نظامیان در یکی از خونین ترین رویارویی های اخیر جهان عرب خواهد گذاشت؟ نعیمه نامجو، بی بی سی، گزارش می دهد.