پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت موقت لیبی: سیف الاسلام عادلانه محاکمه خواهد شد

نخست وزیر موقت لیبی گفته سیف الاسلام قذافی، پسر رهبر پیشین کشور، عادلانه محاکمه خواهد شد. امروز جنگجویان زنتان در جنوب غرب لیبی سیف الاسلام را دستگیر کردند. نخست وزیر موقت لیبی گفته اطمینان دارد مقامهای زنتان تا زمان محاکمه از او به خوبی مراقبت می کنند. سیف الاسلام قذافی به اتهام جنات علیه بشریت تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است.

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.