پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابراز نگرانی دالای لاما از خودسوزی راهبان بودایی

دالای لاما، رهبر معنوی بودایی های تبت، به بی بی سی گفته نگران راهبان و راهبه هایی است که در اعتراض به حکومت چین خود را می سوزانند. در ده ماه گذشته ده نفر خود را آتش زده اند.اندرو نورث خبرنگار بی بی سی به دارام سالا، محل تبعید دالای لاما، رفته و این گزارش را تهیه کرده.

بعضی از تصاویر این گزارش دلخراش است.