پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت اعتراضات به مصر

درگیریهای میدان تحریر قاهره تاکنون ۳۳ کشته به جا گذاشته و هزار و هشتصد زخمی. به دنبال اوج گیری اعتراض ها در قاهره و چند شهر دیگر مصر، احزاب سیاسی مصر امروز خواستار برکناری وزرای کشور و اطلاعات مصر شدند.معترضان با قانون جدیدی که نظامیان را پاسدار قانون اساسی اعلام می کند مخالفند .

فریبا صحرایی، بی بی سی، گزارش می دهد.