پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معترضان مصری، این بار رویاروی نظامیان

نه ماه پیش وقتی، حسنی مبارک از قدرت کنار رفت، معترضان به نظامیان اعتماد داشتند و برای گذار به دموکراسی امید زیادی به آنها بسته بودند. اما حالا دو طرف رویاروی هم ایستاده اند.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد.