پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش پادشاه بحرین به گزارش کمیته مستقل

پادشاه بحرین می گوید کشورش مصمم است که وقایع دردناک ماه های گذشته دیگر تکرار نشود.شیخ حامد بن عیسی آل خلیفه به انتشار گزارش کمیته مستقل بررسی ناآرامی ها در بحرین واکنش نشان میداد. بر اساس این گزارش، علیه معترضان بیش از اندازه خشونت بکار برده شده بود و بعضی از آنها شکنجه شده بودند. کمیته تحقیق همچنین می گوید شواهدی نیافته که نشان دهد ایران در ناآرامی های بحرین دست داشته است.

فرداد فرحزاد، بی بی سی، گزارش می دهد.