پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فراز و فرود زندگی سیاسی علی عبدالله صالح

علی عبدالله صالح، یکی از قدیمی ترین رهبران در جهان عرب است. او که بیش از ۳۰ سال بر یمن حکومت کرد. او همیشه می گفت تنها کسی است که می تواند بر این کشور که دچار اختلافات فرقه ای و سیاسی و اجتماعی است حکومت کند.

مهین شفائی، بی بی سی، گزارش می دهد.