پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رییس جمهوری یمن، چهارمین قربانی بهار عربی

سرانجام پس از سی و سه سال حکمرانی بر یمن، علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری کناره گیری می کند.او در حضور پادشاه عربستان سعودی توافقنامه شورای همکاریهای خایج فارس را امضا کرد.توافقنامه ای که او بارها از اجرای آن سرباز زده بود.بر اساس آن، او در ۹۰ روز آینده قدرت را به معاونش واگذار می کند تا با مخالفان ، دولت وحدت ملی تشکیل دهد. ۱۰ ماه است که یمن با تظاهرات ضد حکومتی فلج شده، صدها نفر هم کشته شده اند.

بهرنگ تاجدین، بی بی سی، گزارش می دهد.