پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جمعه سیاه؛ روز حراج بزرگ در آمریکا

امروز در آمریکا جمعه سیاه نام دارد. جمعه بعد از عید شکر گزاری. این که چرا سیاه خوانده می شود، بحث زیاد است اما آغازی است برای فصل خرید آخر سال و کریسمس. فروشگاه ها خود را برای هجوم مردم آماده میکنند، حتی بعضی ساعتها زودتر در مغازه هایشان را باز میکنند. بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.