پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع رقیبان سیاسی در دو میدان قاهره

در قاهره، هزاران نفر از هواداران شورای نظامی حاکم در میدان عباسیه تجمع کرده اند. اما این میدان تحریر است که شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی های مخالفان از زمان سقوط حسنی مبارک است. ده ها هزار نفر خواهان کناره گیری هر چه زودتر نظامیان از قدرت هستند. تظاهراتی که از یک هفته پیش آغاز شد، به خشونت کشیده شد و دستکم ۴۰ نفرکشته شدند. به نظر می رسد معرفی نخست وزیر جدید هم کارساز نبوده. کسری ناجی گزارش می دهد.