پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت‌ها با احداث نیروگاه‌های اتمی

نظرسنجی تازه ای که به درخواست بی بی سی تهیه شده نشان می دهد که مردم بسیاری از کشورهای جهان مخالف احداث نیروه گاه های هسته ای هستند، اما نه در آمریکا و بریتانیا. طاهر قادری گزارش می دهد.