پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مهلت اتحادیه عرب به سوریه

مهلت یک روزه اتحادیه عرب به سوریه برای ورود ناظران خارجی به این کشور امروز تمام شد. حالا، اتحادیه عرب فردا قرار است درباره تحریم های اقتصادی علیه سوریه تصمیم بگیرد. گزارش ها از داخل سوریه هم از انزوای روزافزون بشار اسد و حکومتش حکایت می کند . فریبا صحرایی گزارش میدهد.