پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تظاهرات علیه نظامیان در مصر

در مصر، بیش از صد هزار نفر در یکی از بزرگترین گردهمایی های خود در میدان تحریر قاهره جمع شده اند. آنها می گویند نظامیان باید کنار بروند. دیروز شورای نظامی حاکم فرد تازه ای را به عنوان رئیس دولت برگزید. با این حال، انتصاب کمال الجنزوری مخالفان را راضی نکرده. اگر چه او گفته همه گروه ها در دولت اش حضور خواهند داشت. هم زمان، هزارها نفر از هواداران شورای نظامی حاکم در میدانی دیگر در قاهره تجمع کرده اند. مهرداد فرهمند از قاهره گزارش می دهد.