پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از سوختهای زیستی درخطوط هوایی مکزیک

کنفرانس سالانه سازمان ملل متحد درباره «تغییرات آب و هوایی»، از امروز در شهر دوربان آفریقای جنوبی آغاز شد. «تغییرات جوی» به تدریج باعث نگرانی کشورها شده. خطوط هوایی مکزیک هم با استفاده از سوختی جدید، گامهایی در این زمینه برداشته. گامهایی که البته «همه» را، متقاعد نکرده است.