پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حضور هنرمندان در کنار دیگر معترضان در میدان تحریر

می گویند بهترین زبان اعتراض، زبان هنر است، فریادها در فضا گم می شود اما هنر است که می ماند. در میدان تحریر قاهره که برای سیزدهمین روز پیاپی محل گردهمایی معترضان است، هنرمندان هم در بیان اعتراض به حکومت نظامیان نقش مهمی دارند. خبرنگارمان مهرداد فرهمند گزارشی دارد از هنر در میدان تحریر.