مرگ ۳۰ زائر شیعه در بمبگذاری های عراق

دست کم ۳۰ نفر در یک رشته بمبگذاری ها در مرکز بغداد که زائران شیعه در مراسم عاشورا را هدف می گرفت کشته شده اند.

به گفته پلیس در مرگبارترین حمله ۱۶ نفر از جمله زنان و کودکان در ناحیه النیل در شمال شهر حله کشته شدند.

بعدا دو حمله جداگانه به گروه هایی از زائران در بغداد باعث مرگ حداقل ۱۱ نفر شد.

این خشونت ها یک روز پیش از عاشورا روی داد.

مراسم عاشورا در سال های اخیر شاهد خشونت های زیادی بوده است.